กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562