กลยุทธ์ เป้าประสงค์

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ ภายนอกสถานศึกษา
 2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
  สำคัญ
 4. ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
  ผู้เรียน

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน