กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายจเด็ด มหาการะเกตุ
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ