กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเกศรา ขันทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวไลพร บวกขุนทด
ครู คศ.3

ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์