กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอนุชา มังคะละ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นายประสิทธิ์ สิทธิดา
ครู คศ.1
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ,

ภาษาเกาหลี
นางสาวศศิมล เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน