กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปัทวีร์ จันแสนตอ
ครู คศ. 2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง
ครู คศ. 1
ผู้สอนวิชาภาษาไทย