กลุ่มสาระฯรู้ศิลปะ

นายกฤษฎา วรทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธนากรณ์ ประภาสตัง
ครูอัตราจ้าง
ผู้สอนวิชาดนตรี