กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ

นายพรชัย ชัยรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางจินตนา สุหงษา
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาเคมี

นางสุจิตรา เชื่อกุลนันท์
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวทองสุข หงษ์ทอง
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาชีววิทยา
นายวิบูลย์ ชาวระหาญ
ครู คศ.1
ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์