กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเขษมสร โข่งศรี
ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายถาวร คุ้มคง
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นายสุชาติ โพธิ์เล็ก
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา