กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิเชียร วารินิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายวันโชค วารินิน
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาพลศึกษา