ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 27 12 39 20
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 19 24 43 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 32 18 50 25
รวม 6 78 54 132 22
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 21 18 39 20
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 12 17 29 15
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 20 18 38 19
รวม 6 53 53 106 18
รวมทั้งหมด 12 131 107 238

20

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567