ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 33 19 52 26
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 29 23 52 26
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 21 27 48 24
รวม 6 83 69 152 25
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 24 21 45 22
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 10 23 33 16
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 20 36 56 28
รวม 6 54 80 134 22
รวมทั้งหมด 12 137 149 286 24

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565