ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 18 23 41 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 31 21 52 26
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 24 21 48 24
รวม 6 73 65 138 23
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 15 24 39 20
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 23 19 42 21
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 10 23 33 17
รวม 6 48 66 134 22
รวมทั้งหมด 12 121 131 252

21

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566