นักการ

นายลำไพร พุทธา
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถ
นายวุฒิ จันทร์หอม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสำเนียง จันทร์หอม
ลูกจ้างชั่วคราว