ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกองการมัธยม  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษา  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2538  (ปีการศึกษา  2537 )    โดยแยกออกมาจากการเป็นสาขาของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม การเป็นสาขาของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม       เริ่มมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2531  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม  ขณะนั้น  คือ  นายสมปอง  สมนักพงษ์  ได้ร่วมปรึกษากับท่านนายอำเภอไทรงาม , นายพรเทพ จันทร์ต้น หัวหน้าการการประถมศึกษาอำเภอไทรงาม   และคณะกรรมการการศึกษาของหมู่บ้านบ่อแก้ว  นำโดย   กำนันปัญญา  รวมธรรม  ซึ่งเห็นว่านักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษานั้น มีเปอร์เซ็นต์การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาน้อยมาก   อันเนื่องมาจากต้องเดินทางไปศึกษาต่อในระยะทางที่ไกล  และต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น  โดยอาศัยพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาบ้านบ่อแก้ว  ในขณะนั้น  โดยมีครูจำนวนหนึ่งจากโรงเรียนไทรงามพิทยาคม   มาทำหน้าที่สอนนำโดยนายชัยรัตน์  ปราณี   เป็นหัวหน้าสาขา ซึ่งมีนักเรียนรุ่นแรก  33  คน  จากนั้นในปี       
พ.ศ.  2532  ได้ส่งนางวารีย์  คงไทย   อาจารย์  1  ระดับ  5  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  มาเป็นหัวหน้าสาขา  ซึ่งมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาตามลำดับ
พ.ศ.  2534  นางวารีย์  คงไทย  ได้ร่วมกับคณะกรรมการศึกษา  นำโดยนายปัญญา  รวมธรรม   
นายทองใบ  เรื่อศรีจันทร์   และชาวบ้าน  จัดหาพื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นโรงเรียน ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายสนั่น  สบายเมือง  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15 ไร่ นายแดง นางลำใย  ชัยพงษ์รัตนา  บริจาค  1  ไร่  1  งาน  และจัดทำผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพิ่มอีก  จำนวน  10  ไร่     ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยท่านพระครูสังฆรักษ์ชนะ   ชุตินฺธโร คณะ  2  วัดอนงคาราม  กรุงเทพฯ  รวมทั้งหมดมีเนื้อที่  26  ไร่  1  งาน
พ.ศ.  2535  จึงได้ย้ายสาขาโรงเรียนมาตั้งในแห่งใหม่  โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุและงบประมาณส่วนใหญ่  จากวัดบ้านบ่อแก้วและชุมชน  สร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้นมาหนึ่งหลัง
พ.ศ.  2538  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลพานทอง  ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2538  มีนางวารีย์  คงไทย  รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  ตามลำดับ
พ.ศ. 2541 นางวารีย์  คงไทย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
พ.ศ. 2544 (ภาคเรียนที่ 2) นายสมบัติ   ตันเจริญ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสวนวิทยา  ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
พ.ศ. 2545 นายสมบัติ   ตันเจริญ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อแก้ววิทยา
พ.ศ. 2547 (ภาคเรียนที่ 2) นายรัศมี  ภู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
             พ.ศ. 2554 ( ภาคเรียนที่ 2 ) นายถวิล บุญอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
             พ.ศ. 2561 (ภาคเรียนที่ 1 ) นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาจนถึง พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 1)
             พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 1 ) นายชิตพล เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาจนถึงปัจจุบัน