ฝ่ายบริหาร

นายภาษกร แจ่มหม้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
นางกรชวัล เข็มศร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
นางวิเชียร วารินิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวเกศรา ขันทองดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางวไลพร บวกขุนทด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ
นางเขษมศร โข่งศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล