รับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
2.ไม่จำกัดอายุ
3.เป็นโสด
4.ต้องมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ป.5-6)
5.เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี

หลักฐานการรับสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
2.สำเนาสูติบัติ(เฉพาะ ม.1)จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
5.หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 พร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ
6.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3×4 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

กำหนดการขอรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันรายงานตัว/วันมอบตัว/วันสอบคัดเลือก
1.การรับสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ห้องธุรการและห้องวิชาการ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
2.วันรับสมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ(นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน) หรือสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ โดยสมัครผ่านลิงค์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา (ในกรณีที่สมัครออนไลน์ ต้องดาวน์โหลดใบสมัครที่ได้รับทางอีเมลนำติดตัวมาในวันรายงานตัว)
3.วันรายงานตัว/มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
4.นักเรียนสอบคัดเลือกห้องวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
2.ไม่จำกัดอายุ
3.เป็นโสด
4.ต้องมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ม.2-3)
5.เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี

หลักฐานการรับสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
4.หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 พร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ
5.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3×4 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

กำหนดการขอรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/วันรายงานตัว/วันมอบตัว/วันสอบคัดเลือก
1.การรับสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ห้องธุรการและห้องวิชาการ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
2.วันรับสมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ(นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน) หรือสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ โดยสมัครผ่านลิงค์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา (ในกรณีที่สมัครออนไลน์ ต้องดาวน์โหลดใบสมัครที่ได้รับทางอีเมลนำติดตัวมาในวันรายงานตัว)
3.วันรายงานตัว/มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
4.นักเรียนสอบคัดเลือกห้องวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4