วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  • พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  • พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  • ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน