ITA

การเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ

              การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน
01 : โครงสร้างสถานศึกษา
02 : ข้อมูลผู้บริหาร
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
05 : ข้อมูลติดต่อ
06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
07 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
09 : Social Network

การบริหารงานแผนการดำเนินงาน
010 : แผนปฏิบัติการประจำปี
011 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนิน ประจำปี รอบ 6 เดือน
012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
013 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ
017 : E-Serviceแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารงานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒรธรรมองค์กร
038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
039 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน