มาตรการป้องกันโควิด-19

มาตรการเปิดเรียน On Site อยู่ได้กับโควิด-19 :โรงเรียนไป-กลับ

© กรณี ครู นักเรียนหรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

     – เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On Site) ตามปกติ ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

     – ประเมิน Thai Save Thai (TST)  จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียน ไม่น้อยว่า 1 เมตร

© กรณี ครู นักเรียนหรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

     – กรณีไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามแนวทางปัจจุบัน ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ แนะนำให้กักกันตัว เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝ้าระวังอีก 5 วัน

      – กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ ตามคำแนะนำปัจจุบัน ไม่มีอาการ ไม่แนะนำกักกันและพิจารณาให้ไปเรียนได้

     – ตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ถ้ามีอาการให้ตรวจทันทีหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และในวันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้าย วันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

     – สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร (เสี่ยงสูงและติดเชื้อ) และประสานหน่วยบริการสาธารณสุข ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน